Quản lý chất lượng

Chúng tôi có một hoàn thiện và cụ thể hóa hệ thống quản lý kiểm tra, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt quá trình từ nguyên liệu đầu vào để pre-vận chuyển giao hàng. Mỗi dòng sản phẩm có ít nhất 5 trạm kiểm soát. Chúng tôi thực hiện đào tạo kỹ năng cho người lao động thường xuyên. Chúng tôi kiểm soát chất lượng sản phẩm của chúng tôi thông qua hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt và đào tạo kỹ năng.