පර්යේෂණ සහ සැලසුම්

අප අත්දැකීම් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම්, නව නිෂ්පාදන මත වැඩ සෑම මාස 3 අවම වශයෙන් එක් නව නිෂ්පාදන වර්ධනය කිරීම, වසර නව ආකෘති 4 කට වඩා වැඩි වෙනවා. ඕනෑම නව ආදර්ශ දියත් කිරීමට පෙර, අපි ඉහළ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා කිසිදු හැකි ගුණාත්මක දෝෂ අවම කිරීමට දැඩි පරීක්ෂණ ගොඩක් පවත්වයි. අපේ ඉංජිනේරුවන් හැම විටම පාරිභෝගික ඉල්ලීම් සහ පැමිණිලි ඉගෙන විසින් නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම සිටිති.