د څیړنې او ډیزاین

موږ لرو، 4 څخه زيات نوي ماډلونه يو کال په نویو محصوالتو یو تجربه R & D ډله کې کار کوي، لږ تر لږه یوه نوي محصول د جوړولو هر 3 مياشتې. د هر نوي موډل پيل مخکې، چې موږ د سخت ازموینو کې ډېر ترسره کړي د هر ډول احتمالي کیفیت عيب کمولو د لوړ کیفیت ډاډمن کړي. زموږ د انجينرانو تل ساتلو له خوا څخه د غوښتنې او د مشتریانو د شکایتونو د زده کړې د محصولاتو د ښه والي.