ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ພວກເຮົາມີຄວາມສົມບູນແລະລະບຸລະບົບການຄຸ້ມຄອງກວດກາແລະດໍາເນີນການກວດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດໂດຍຜ່ານຂະບວນການທັງຫມົດຈາກອຸປະກອນ incoming ກັບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງການຈັດສົ່ງຈັດສົ່ງ. ເສັ້ນຜະລິດຕະພັນທຸກມີສະຖານີກວດກາຢ່າງຫນ້ອຍ 5. ພວກເຮົາປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມທັກສະສໍາລັບພະນັກງານທີ່ເປັນປົກກະຕິ. ພວກເຮົາຄວບຄຸມຄຸນະພາບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານລະບົບການກວດກາທີ່ເຂັ້ມງວດແລະການຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ.